On Off Off
CZY WIESZ ŻE?
Śpiąc z kimś w jednym łóżku, obniżamy sobie czasowo... iloraz inteligencji

ŚREDNI WYNIK NARODOWEGO TESTU INTELIGENCJI

110
TEST
ZBADALIŚMY JUŻ 8672 OSÓB, DZIŚ 74 OSÓB
1 Skup się Usiądź wygodnie w fotelu
3 Sprawdź wynik I porównaj go z innymi!

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki korzystania z serwisu internetowego, działającego pod adresem internetowym narodowytestinteligencji.pl
 2. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem narodowytestinteligencji.pl/home/regulamin. Administrator udostępnia Użytkownikowi niniejszy regulamin w formie pliku PDF.
 3. Użytkownik akceptując Regulamin deklaruje jego znajomość oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Administratora oraz poszanowania dobrych obyczajów. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień regulaminu.
 4. Administratorem i Operatorem serwisu jest 4C Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-345), ul. Drewniana 7/5 (zwana dalej Administartorem).
 5. Usługa przeznaczona jest dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, którzy ukończyli 18 lat, posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym korzystanie z Serwisu i jego Usług.


II. DEFINICJE

 1. Regulamin - niniejszy dokument
 2. Administrator - firma 4C Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-345), ul. Drewniana 7/5.
 3. Serwis - internetowy serwis www o profilu informacyjno-rozrywkowym, działający pod adresem internetowym www.narodowytestinteligencji.pl
 4. Użytkownik - każda osoba, która odwiedza Serwis korzystając z treści i/lub usług oferowanych w Serwisie.
 5. Usługa - usługa polegająca na udostępnianiu Użytkownikom Serwisu wyników testów opublikowanych w Serwisie i rozwiązanych przez Użytkownika. Usługa realizowana jest poprzez odesłanie Użytkownikowi za pomocą wiadomości SMS specjalnego Kodu Dostępu, który po wpisaniu w Serwisie pozwala na obejrzenie wyników testu.


III. PRZEDMIOT I ZAKRES USŁUG

 1. Celem Serwisu jest przekazywanie ogólnych informacji dotyczących poziomu ilorazu inteligencji.
 2. Administrator Serwisu dokonał wszelkich starań, aby przekazywane informacje były zgodne z aktualnym stanem wiedzy i wartościowe dla odbiorcy.
 3. Informacje dla Użytkowników Usługi są przygotowywane przez system indywidualnie, na podstawie udzielonych odpowiedzi.
 4. W trakcie korzystania z Serwisu Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych poza numerem telefonu. Ten numer niezbędny jest do otrzymania jednorazowego Kodu Dostępu. Elementem identyfikującym użytkownika serwisu jest jego numer telefonu, który został użyty do dokonani a płatności w Serwisie.
 5. Użytkownik, który chce skorzystać z Usługi, wysyła wiadomość SMS na wskazany w Serwisie numer o wskazanej w Serwisie treści. W odpowiedzi na wysłaną wiadomość SMS Użytkownik otrzymuje jednorazowe hasło (Kod Dostępu), które po wpisaniu w serwisie umożliwia uzyskanie wyniku testu. Koszt wysłania wiadomości SMS na numer 92555 wynosi 25 zł netto (30.75 zł z VAT) / za 1 SMS jeśli test rozpocznie się i zakończy w godzinach 06:00 - 00:00, oraz 1 zł na numer 7155 netto (1.23 zł z VAT) jeśli test rozpocznie się i zakończy w godzinach 00:00 - 06:00.
 6. Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
 7. Uiszczanie opłat przez SMS za korzystanie z Usługi odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego ebill.pl
 8. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie sprzętu komputerowego z przeglądarką internetową.


IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Ze względu na specyfikę Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z decyzji podjętych na podstawie informacji uzyskanych w Serwisie. Serwis nie może być traktowany jako źródło wiążącej wiedzy.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego oraz za skutki wynikłe z ujawnienia Kodu Dostępu osobom trzecim.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza problemy wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi.
 5. Użytkownicy, którzy zapisują materiały umieszczone na Serwisie, czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 6. Informacje i materiały zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane przez Administratora, w dobrej wierze i na podstawie materiałów uważanych za wiarygodne.
 7. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Działanie takie stanowić może dla Administratora podstawę do natychmiastowego użycia środków przewidzianych przez prawo.

 

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Wysyłając SMS na numer wskazany na stronie o treści wskazanej na stronie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie na numer telefonu z którego wysłał SMS Kodu Dostępu oraz na przetwarzanie przez Administratora numeru telefonu komórkowego, określonego powyżej, do celów marketingowych.
 2. Jeżeli użytkownik żąda wykreślenia /zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w treści numer telefonu, którego przesyła na adres dane@ebill.pl


VI. DANE OSOBOWE 1. Użytkownik Serwisu Internetowego poprzez wysłanie SMS lub wykonanie połączenia telefonicznego i zamówienie usługi oferowanej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji usług oferowanych przez niego za pośrednictwem Serwisu Internetowego, dopasowania treści Serwisu Internetowego do Użytkownika oraz obsługi ewentualnych reklamacji. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych współpracującym z nim osobom bądź podmiotom w celu realizacji usług oferowanych przez niego za pośrednictwem Serwisu Internetowego .
 2. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne i może zostać odwołane w każdym momencie. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają prawo do wglądu i poprawiania swoich Danych Osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: dane@ebill.pl. Użytkownicy Serwisu Internetowego nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tytułu udostępnienia Danych Osobowych do ich przetwarzania przez Usługodawcę.
 3. Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego jest w rozumieniu RODO – Organizator , 4C Sp. z o.o. z siedzibą w 00-345 Warszawa ul. Drewniana 7/5 , która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników.
 4. Organizator oświadcza, że podejmuje wszelkie środki wymagane przez przepisy prawa związane z przetwarzaniem udostępnionych przez Użytkowników Danych Osobowych aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony, w tym w szczególności wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 roku również z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 5. Szczegółowe warunki dotyczące polityki prywatności Serwisów Internetowych zawarte są w dokumencie Polityka PrywatnościVII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje Użytkowników związane z niniejszą Usługą powinny zostać sporządzone na piśmie i kierowane na adres e-mail info@testzycia.pl lub listownie na adres Administratora z dopiskiem „Test IQ - reklamacja”.
 2. W przypadku uznania reklamacji Użytkownika, ma on prawo do otrzymania dodatkowego Kodu Dostępu do Usługi którą zamówił.
 3. Problemy techniczne należy zgłaszać na adres e-mail info@testzycia.pl


VIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie do treści publikowanych w serwisie posiada Administrator.
 2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki i inne materiały dostępne w serwisie, jak również szata graficzna serwisu.
 3. Nazwy handlowe i znaki graficzne, umieszczone na Serwisie stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej , a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą ich właściciela lub Administratora.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.04.2020
STRONA GŁÓWNA KONTAKT REGULAMIN POLITYKA PRYWATNOŚCI REKLAMACJE MÓJ WYNIK